آمران او حکمرانان به له خپل رعيت سره ښه سلوک کوی

 

آمران او حکمرانان به له خپل رعيت سره ښه سلوک کوی :
مَن وُلِّیَ مِن أمرِالناَسِ شَيأ ً ثُمَّ أغلَقَ بَابَه دُونَ المُسلِمِينَ اَوِالمَظلُومِ اَوذِی الحَاجَةِ اَعَلَقَ الله ُ دُونَه اَبَوابَ رَحمَتِه عِندَ حاَجَتِه وَفَقرِه ماَيَكُونُ عَليه (بيهقي )
څوک چه دخلکو په کوم کارمقرر شی اوخپله دروازه دمظلومواوحاجت لرونکوپرمخ وتړی پاک خدای (ج) به هم په داسی حال چه ترهروخت نه ذيات اړ وی دخپل رحمت دروازه دده پرمخ وتړی .
يَسِرُو اوَلاَتُعَسِرُو وَسَكِنُووَلاَتُنَفِرُوا (بخاري ومسلم )
آسانی وکړی اوسختی مکوی خلکوته آرامی اوسکون ورکړی اوپه کرکه يی مه راولی .
اِنَّ اَفضَلً عِباَدِاللهِ عِندَالله ِ مَنزِلَةً يَّومَ القَياَمَةِ امَامُ ُ عاَدِلُ ُ رَقِيق ُ ُ وَاِنَّ شَرَّ النّآَسِ عِندَاللهِ مَنزِلةً يَّومَ القَياَمَةِ امَامُ ُ جآءِرُُُُ ُ خَريقُ ُ (بيهقي) .
دخدای (ج) په بندګانوکی ښه سړی دخدای(ج) په حضورکی دمقام له حيثه عادل اونيک خويه واکمن دی اوبدسړی دپاک خدای (ج) په حضورکی دمقام له حيثه ظالم اوبدخويه واکمن دی .
لاَطاَعَةِ المَخلُوقٍ فِی مَعصِيَةِ الخاَلِقَ ( رواه ابوداود ابن ماجه )
دهيچا امر چی دپاک خدای (ج) دحکم په خلاف وی دمنلو وړ ندی .
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلی َّ اللهُ عَلَيه وَسَلَّم اَلرََّاشِیَ وَالمُرتَشِی َ ( رواه ابوداود ابن ماجه )
حضرت محمد صلی الله عليه وسلم درشوت په اخستونکی او ورکونکی لغنت ويلای دی .
Print Friendly, PDF & Email