د تورات په يوه قديمي نسخه کې د محمد صلی الله عليه وسلم نوم کشف شو

د تورات دغه نسخه په عبراني ژبه ده او کارپوهان هغه په نړی کې يوه قديمي نسخه بولي ، ځکه کوم تحريفات چې په اوسنيو نسخو کې ليدل کيږي دا ډول تحريفات په نوموړی نسخه کې وجود نه لري دا نسخه د ميلادي په دوهم قرن پورې اړه لري چه د خاخام لويو يهويانو دهغه اصالت تائيد کړی دی .
په دغه تورات کې يو آيت ليدل کيږي چه په دغه آيت کې د (محمد ) نوم ذکر شوی دی چه هغه به منجې آخرالزمان وي .
د اسرائيلي منافعو لخوا دغه خبر يوهفته سانسور کړ شو چه دا سانسرول په يو هدف ؤ ، اول دا چه دغه تورات د يهودو په عبراني ژبه دی چه دا حقيقت څرګندوي چه په فلسطين کې د صهيونيستي اسرائيلو حضور نا مشروع دی .
دوهم داچه د صهيونيستي رژيم د تحريف شويو نسخو د خپرولو او انتشار مانع ګرځي .
Print Friendly, PDF & Email