د مشرانو احترام اوپر کشرانو شفقت

د مشرانو احترام او پر کشرانو شفقت

د مشرانو احترام اوپر کشرانو شفقت

Print Friendly, PDF & Email