په اخستلو او خرڅولو کې ښه سلوک

 

په اخستلواوخرچولوکی ښه سلوک :
رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمحاً اِذا اشتر’ی وَاِذاَ اقتَضی ( بخاری )
کوم سړی چه په اخستلوخرچولوکی اودقرض په وصلولوکی دآسانی خيال ساتی الله تعالی به په هغه باندی رحم وکړی .
مَن اَنظَرَ مُعسِراً اَووَضَعَ لَه اَظَلَّه ُ الله ُ يَومَ القَيامَةِ تَحتَ ظِلِّ عَرشِه يَومَ لاَظِلِّ الاّ َ ظِلَّه (رواه ترمذي )

څوک چه لاس تنګی مقروق ته مهلت ورکړی ياقرض ورمعاف کړی نوالله تعالی به په هغه ورځ چه په کومه ورځ به دعرش دسيوری نه علاوه بل سيوری نه وی دعرش په سيوری کی ځای ورکړی .

Print Friendly, PDF & Email