د مور او پلار سره ښه سلوک

 

دمور اوپلارسره ښه سلوک :
قاالله تعالی : وَوَصَّيناَ الاِنسَانَ بِوالِدَيهِ حَمَلَتهُ اُمُّه وَهناً عَلی وَهن ٍ وَفَصلُه فِی عَامَينِ اَنِ اشكُرلِی وَلِدَيَكَ (لقمان ۱۴ ).
مونږ انسان ته دموراوپلار(سره دښه چلن کولو) حکم ورکړی دی دده مور ده لره تکليف دپاسه تکليف په ګيډه کی وګرځولو ،دوه کاله يی شيدی اورودلی (داښه سلوک ځکه دی چه ) زما شکرګزاره شی اودموراوپلار شکر هم اداکړی .
نبوی ارشادات :
اَیُّ العَمَلِ اَحَبُّ اِلی الله ِ تعالی ؟ قَال اَلصَّلو’ة عَلی وَقتِهاَ قُلتُ : ثمَّ اَ یَّ ؟ قَال بِرُّ الوَالدِينِ قُلتُ ثمَّ اَی ُّ ُ : قَل الجَهاَدُ فِی سَبِيلَ الله (متفق عليه )

الله تعالی ته کوم يوعمل ډيرخوښ دی ؟ نو ويی فرمايل ،لمونځ په خپل وخت کول ، ماعرض وکړ ددی پس کوم يوعمل دی ؟ ويی فرمايل دموراوپلار سره ښه سلوک ماعرض وکړ ددی نه پس کوم يوعمل دی ؟ ويی فرمايل دالله تعالی په لار کی جهاد کول .

Print Friendly, PDF & Email