د ظلم او غصب نه ځان وساتی

 

ظلم اوغصب څخه ځان وساتی :
مَن أَخَذَ مِن الاَرضِ شَياءً بِغَيرِ حَقِّه خُسِفَ بِه يَوم القِيامَةِ اِلي سَبعِ    أَرضِينَ (بخاري )
څوک چه په ناحقه څه مځکه لاس ته راوړی دقيامت په ورځ به تر اومی طبقی پوری په دغه مځکه کی ډوب شی .
مَن أَخَذَ شِبراً مِّنَ الارَضِ ظُلماً فَاءِ نَّه يُطَوِّقُه يَومَ القِياَمَةِ مِن سَبِع أَرضِينَ (بخاري ومسلم ) .
څوک چی يوه لويشت پردی ځمکه په ظلم واخلی دقيامت په ورځ دغه مځکه تر اومی طبقی پوری دده تر غاړه راتاوکړشی .
اَلظُلمُ ظُلُماتُُُُُ ُ يَّومَ القِياَمَةِ      ظلم دقيامت په ورځ دتيارو سبب کرځی .(بخاری ومسلم )
مَن مَسي مَعَ ‌ظَالمٍ لِيُقَوِّبَه وَهَوَ يَعلَمُ اَنَّه ظاَلِمُ ُ فَقَد خَرَجَ مِن الِءسلامِ (بيهقي )
څوک چه دظالم په ظلم پوهيږی اوسره لدی دهغه دتقويی لپاره کوښښ کوی نو دکامل اسلاميت له دايری څخه وتلای دی .
اِيّاَكَ وَدَعَوةَ المَظلُومِ فَاءِ نَّماَ يَسأَلُ اللهَ تعاَلي حَقَّه وَاءِنّ َ الله َ لاَ يَمنع ذاَ حَقّ ٍ حَقَّه (بيهقي )

دمظلموم له ښيرانه ليری ګرځی ځکه مظلوم دښيراپه کولو خپل حق له خدای (ج) څخه غواړی اوپاک خدای (ج) دهيچا دحق له ورکولوڅخه منعه نه کوی .

Print Friendly, PDF & Email