خپلوي او صله رحمی

 

خپلوی اوصله رحمی کوی :
قاالله تعالی : وَتَّقُوااللهَ الَّذِي تسآءَلُونَ بِه وَالاَرحاَمَ   (النساء ۱ ) دهغه الله (ج) څخه وويږی دچا په نوم چه سوال کوی اودخپلولی خيال اولحاظ ساتی .
قَاالله تعاَلي : وَالَّذِنَ يَصلُونَ ماَ أَمَرَ الله بِه أَن يُوصَلَ (الرعد ۲۱)
(الله تعالی نيکان بندګان ) هغه څوک دی دکوم څيز دساتلو ورته الله تعالی حکم کړی دی (چه خپلولی ده) نو دوی هغه څيز ساتی (خپلوی پالی ) 
ددی آيت شريف څخه څرګنده شوه چه دمؤمن يوسترصفت خپلولی ساتل دی .
لَيسَ الوَاصِلُ بِاالمُكاَفِي ءِ وَلكِن َّ الواَصِلَ الَّذِي اِذاَ قطِعَت رَحِمُه وَصَلهاَ (بخاري ).
هغه درحم (خپلوی ) وصلونکی ندی چه دښيګڼی په مقابل کی ښيګڼه کوی بلکه درحم وصلونکی هغه څوک دی چه دبدی په وخت کی ښيګڼه کوی اودخپلوی علاقه ساتی .
لاَيَرُدُ القَدَرَ اِلاّ َ الدّ ُعآءُ وَلاَيَزِيدُ فِي العُمُرِ اِلاّ َ البِيرُ (ابن ماجه ) .

قدر پرته له دوعا پربل څه نه بدليږی اوعمر پرته له ښيګڼی پربل څه نه اوږديږی .

Print Friendly, PDF & Email