انتخابات

مطالعه‌ ی تاريخ استعمار -بخصوص در سه قرن اخير- نشان مى‌ دهد كه قوت‌هاى اشغالگر علاوه بر تجاوز‌هاى بى‌ رحمانه‌ ی نظامى خود، تهاجم فرهنگى و جنگ فکرى را به عنوان يکى از ابزار براى اشغال کشورها و ادامه‌ ی اسنتعمار بكار برده‌ اند.

کتاب ډونلود کړئ

د کتاب مطالب

شيوه‌ی انتخاب زعامت در اسلام4

حرص و تلاش در راه رسيدن به قدرت4

اكثريت محورى7

محدودهی شورا10

اعتبار كميت نه كيفيت و حكومت اكثريت جاهل12

حكم زمامدارى و عضويت زن در شورى14

ايتلاف‌هاى ناميمون23

چند حزبى26

وعده‌هاى خيالى دروغين29

مبارزهی طبقاتى29

انتخابات از لحاظ اخلاقى30

هزينهی زياد حكومت و ملت30

ايرادها در مورد مشروعيت انتخابات30

آيا رأى دهى شهادت است؟30

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً