د تجويد دزده کړی اومه برخه د وصل همزې احکام

 

د وصل همزې احکام
دقرآنکريم ځنی کلمات داسې وي چې لومړی حرف يې ممکن حرکت (زور،زير،پيښ ) لرونکی وي د داډول کلماتو د تلفظ په پيل کولو کې څه مشکل نه وي .
مګر پداسې صورت کې چه دکلمې لومړی حرف ساکن وي نودهغه د تلفظ شروع غير ممکنه وي نوبايد د هغه د ابتداء لپاره د وصل همزه وکاروو ترڅو وتوانيږو دکلمې لومړی حرف تلفظ کړای شو په همدې وجه د (وصل همزه ) په نوم ياديږي .
يعنی د وصل د همزي په وسيله د کلمی لومړی ساکن حرف تلفظ کيږي .
دوصل همزه په دريو کلمو اسم ، فعل اوحرف کې واقع کيږي .
۱- حرف :
 په قرآنکريم هغه حرف چې د وصل همزه اخلي حرف تعريف (الف ،لام ) دي چې دوصل په حالت کې زور اخلي لکه : عاقِبَةُ الدَّارِ – اَلدَّاِر الْقَمَرَ –   اَلْقَمَرَ
۲- اسم :
 دوصل همزه چې کله د اسم له کلمې سره وصل شي مکسوره (زير لرونکی وي ) لکه :
مسيحُ آبْنُ مَرْيَمَ(آِبْنَ)-مَرْيَمَ آبنَتَ عِمْرانَ(آِبْنَتَ)-اَبُوکِ آمْرَءَ(اِمْرَءَ)-ثانِي آثْنَيْنِ(آِثْنَيْنِ ، آِثْنَتَيْنِ)-مِنْهُ آثْنَتا(آِثْنَتا).
۳– فعل :
د اسم اوحرف پرته د قرآنکريم نور کلمې دفعل دي

دفعل د کلمې لومړی حرف ته ګورو که د لومړی حرف حرکت زوريازير لرونکی وی نو دوصل همزه مکسوره (زيرلرونکی ) وي اوکه نومړی حرف مضموم (پيښ لرونکی ) وی نو د وصل همزه به هم مضموم

وي لکه: فَقَدِ آهْتَدَوْا – اِهْتَدَوْا)-(رَبَّنَا آغْفِرْلَنَا- اِغْفِرْلَنَا)-(رَبِّ آنْصُرْنِي __ اُنْصُرْنِي).  

Print Friendly, PDF & Email