* هو * نه * ستاسې خوښه * که ددې پرځای نورو مطالبو ته پراختيا ورکړ شي ښه به وي

آيا دتجويد آن لاين آزموينه واخلو