دځنومشابح حروفو ترمنځ فرق

 

دځنومشابح حروفو ترمنځ فرق :
د «ذ» او «ز» ترمنځ فرق :
د «ذ» حرف هرکله چې د ژبی د شاطرف سر د پاسنيو ثنايا له څوکوسره ولګيږي اداکيږي مګر د «ز» مخرج کله چې د ژبی څوکه د ذکرشويو غاښونو سره نږيدی شي اداکيږي نو ويلای شو چې د «ذ» په ادا کې د ژبی څوکه بيرون خواته راوځې ولی د «ز» په تلفظ کې نه راوځې .
او «ز» حرف د سفير صفت لري چې مخکې بيان شودشپلی په شان آواز لري  .
د «ث» او «س» ترمنځ فرق :
د «ث» او «س» حروفو تر منځ همداسې فرق دی کله د «ذ» او «ز» تر منځ چې موجود ؤ ځکه «س» د «ز» له مخرج څخه ادا کيږي او دصفير صفت لري  پداسې حال کې چې «ث» د «ذ» له مخرج څخه ادا کيږي د همس صفت او رخوت په هغه کې واضح دی .
د «ظ» او «ض» تر منځ فرق :
د «ظ» حرف کله چې د ژبی پاس طرف سر د مخامخ پاسنيو غاښونوله څوکو سره و لګول شي ادا کيږي د«ظ» په تلفظ کې د ژبی دڅوکې طرف بیرون ته راوځې مګر د «ض»مخرج كله چې د ژبي يواړخ له پاس خوا (له ښي څخه چپ لور ته ) د اضراس غاښونو سره ولګول شي د«ض» توری تلفظ کيږي البته له چپی خوا څخه يې ادا کول اسانه دی ،نوځکه د ظا مخرخ له ض نه لری دی .
اوبل داچې په «ض
» حرف د استطالت صفت لري چې بل په هيڅ کوم حرف کې دا صفت نشته .
 
Print Friendly, PDF & Email