عرفات ،مزدلفه و رفتن به منی

 

روز عرفه  ( عكسهاى شماره  26 – 27 – 28) يوم عرفة
وقوف (ماندن ) در عرفه يكى از اركان حج است كه بغيراز وقوف درعرفه حج صحيح نمى باشد, رسول الله ص فرمود (حج يعنى عرفه) ابو داوود ،ترمذي
روز عرفه بهترين روز است كه خورشيد دران طلوع مى كند.در اين روز جمعيت حجاج روه روه به ميدان عرفات مى ايند و دراين روزبزرﮒ مسلمانان از زوال خورشيد تا غروب افتاب در عرفات باقى مى مانند. در اين روز خداوند به خاطر بندـانش بر فرشتـان افتخارمى كند.
در صحيح مسلم از عايشة رض روايت است كه پيامبرص فرمود : ( در روزعرفة بيش ازهمه روزها خداوند بندﮔانش را از جهنم ازاد مى كند, و خداوند به بندﮔـانش  نزديك مى شود , سپس به شما بر ملائكه افتخار مى كند, و مى ويد : اينها چه مى خواهند ؟). از فضل و نيكى الله خواهانيم
سنت است كه حاجي اربرايش ميسر بود قبل از زوال افتاب در وداى نمره اقامت نمايد ، بعد از داخل شدن وقت نماز ظهر خطيب خطبه وعظ وارشاد مى ﮔويد, بعد  از آن به حجاج كرام جماعت مى نمايد ونماز ظهر وعصررا در وقت نماز ظهر به يك اذان ودو اقامت اداء مى نمايند, طوريكه رسول الله r انجام داده بود. نه قبل ونه بعد از نماز ونه دربين اين دو نماز كدام نماز نه خواندــ. بعد از نماز وارد حدود عرفة شود.
                         از اشتباهات شايع در ميدان عرفات ( الأخطاء يوم عرفة ) 
·                اختيار كردن اقامت بيرون از حدود عرفات , وماندن در آنجا تا اينكه خورشيد غروب مى كند, وپس از آنجا حركت كردن بطرف مزدلفه. هر كس چنین کند حج او درست نيست.  
·                بازﮔشت ازعرفات قبل ازغروب خورشيد، واين جايز نيست, چون این عمل مخالف به عمل رسول الله r است.  
·                فشارآوردن بر يكديكَربخاطر بالا رفتن به كوه عرفة (جبل الرحمه) ورسيدن به قله آن, و لمس كردن آن , ونماز خواندن بر آن , و همه اين عملها بدعت هست, كه در شريعت اصل واساس ندارد. وعلاوه بر آن اين كارها براى سلامتى وتندرستى نقصان ده مى باشد.
·                        ويكى از اشتبهاتى كه در عرفه مرتكب مى شوند اين است كه در وقت دعا رو به كوه عرفات مى آوردند. سنت اين است كه به وقت دعا انسان رو به قبله آورد.
 
 
                                       مزدلفه     (مزدلفة )
هنـﮔـام غروب خورشيد در روز عرفه كاروان هاى حجاج – با بركتى الله – به سوى مشعر الحرام ( مزدلفه ) حركت مى كنند تا آن جا نماز شام وخفتن را به صورت جمع وقصر با يك اذان و دو اقامة بخوانند، وشب را در آن جا سپرى نمايند، و لبيك بـﮔويند، و ذكر خدا را بنمايد، وشكر خدا را به خاطر فضل واحسانش به جاى بياورند كه برايشان حضور در عرفه را مقدر نموده است.
برخى از اشتباهات در مزدلفه : ( الأخطاء في المزدلفة)
·    روى آوردن به جمع آورى سنـﮔريزه قبل از اداى نماز مغرب وعشاء.
·    اعتقاد اوردن به اينكه سنـﮔريزه ها بايد فقط ازمزدلفه جمع اورى شود .
·    شستن سنـﮔريزه ، چون پيامبرr اين كار را نكرده است .
وسنت اين است كه حجاج شب را درمزدلفه سپرى كند ونماز صبح را آن جا بخوانند.   به زنان وافراد ناتوان كودكان و كسانى كه سرپرست ايشان هستند اجازه داده شده است كه بعد ازنيمه شب به سوى منى حركت كند.                                         
 وقتى حاجى نمازصبح رادر مزدلفه ادا نمايد , برايش مستحب است كه دركنار مشعر الحرام كه كوه در مزدلفه مى باشد ايستاده شود، ويا اينكه در هرجاى ازمزدلفه كه برايش ميسر بود ايستاده شد،و روبه قبله نمايد وبه كثرت ذكر خدا را بـﮔويد ،ودعا نمايد، ولبيك بـﮔويد، پس از طلوع خورشيد حركت كند، وزمانى كه بسوى منى مى رود،سنـﮔريزه هاى رمى را جمع آورى كند،هفت سنـﮔريزه، كمى بزرﮔتراز دانه لوبيا تهيه كند تا بوسيله اين سنـﮔريزه جمره عقبه را رمى كند ،وبقيه سنـﮔريزه ها را مى تواند از منى جمع آورى كند، و در حال رفتن به منى لبيك ـفته وذكر كرده برود .
                          منى           ( منى )
    وقتى حاجى به منى رسد ( عندما يصل الحاج إلى منى )
بلا توقف به سوى جمره عقبه برود وآن همان جمره اى است كه به مكه نزديكتر است, وقتى به جمره عقبه رسيد لبيك ﮔفتن رامتوقف نمايد.
 واين اعمالى را بجا بياورد : 
                        1- جمره عقبه را با هفت سنـﮔريزه پى درپى رمى كند و به هنـﮔام رمى كردن   هرسنـﮔريزه الله اكبر بـﮔويد.   
 
        2- پس از ان قربانى را ذبح كند ،اﮔر براو لازم بوده، و خودش از آن بخورد، وبه  فقرا، بدهد.
 
                        3- بعد موى سرش را بتراشد ،يا كوتاه كند،اما تراشيدن موى سر افضل وبرتر است، وزن موى هاى خود را به اندازه يك بند انـﮔشت كوتاه نمايد.
  اين كارها به اين ترتيب       
 انجام دادن بهتر است ، واﮔر برخى را بر برخى مقدم كرد اشكالى ندارد.
 روز دهم ذى الحجه  (عكس شماره  29) ( العاشر من ذي الحجة )
روز اول عيد قربان است. روزى است كه مسلمين در شرق وغرب وحجاج درميدان منى به وجه خصوص آن را استقبال مى نمايند,واز نعمتى كه خداوند به انها انعام كرده خوش هستند, وقرباني هاى خود را به قصد تقرب به خدا ذبح مى كنند.
حاجي بعد از رمى جمرة عقبة تكبير كَفتن را آغاز مى نمايد..الله اكبرالله اكبرالله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
خطاهاى كه در رمى جمرات صورت مى ﮔيرد :
·    بعض به اين عقيده اند كه وقت رمى جمرات شيطانان را مى زنند، بنا بر اين با غضب ونفرت وحقد آنر را سنـﮒ مى زنند, حال آنكه كه رمى جمرات تنها به اقامه  ذكر خداوند است.
·    زدن جمرات با سنـﮔريزهاى بزرﮒ, با كفش ويا چوب.واين غلو در دين است, وپيامبر r از آن منع نموده است.
·    دكه زدن وفشار آوردن بر يكديـﮔربه خاطر رمى جمرات كه خطا كلان است , وبر حاجى لازم است كه با برادرانش دلسوز ومهربان باشد, واز جاى مناسب سنـﮔريزه را رمى نمايند، تا در حوض بيافتد، ولازم نيست كه ستون را اصابت كند،
·    همه سنـﮔريزههاى را يك بار باهم پرتاب كردن ، در اين صورت برايش يك بار حساب مى ﮔردد،وبايد سنـﮔريزه هاى را يک پس ديـﮔرى به سوى جمره پرتاب كند، وبا پرتاب هريک سنـﮔريزه الله اکبر بـﮔويد.  
بعد از آن كه حاجى جمره عقبه را رمى نمود، و موى سراش را تراشيد يا كوتاه كرد، همه چیزهاى كه در حالت احرام ممنوع بودنند، برايش حلال وجايز مى شود، به جز زنان .

 

از كتاب حج وعمره تصنيف/ شيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله  
تتبع ونـﮔـارش / شيخ دوكتر ناصر العبيد
مترجم / عزت الله مخلص
 
 
Print Friendly, PDF & Email