انواع حج

 

 نسكهای سه ﮔـانه  ( انواع النسک )
هر کسی که اراده حج را دارد بايد يکی از اين سه نوع حج را اختيار نمايد:-
1- تمتع بهترين نوع حجهای سه ﮔـانه است،ودراين حج هدى  ( قرباني  كردن) هم لازم است   
متمتع بايد در ماهای حج يعنیشوال وذو القعدة و دهه اول ذي الحجه براى عمره احرام ببندد, وبـﮔـويد :لبْيكَ عمرةً مُتَمتِعاً بها الى الحج.وبعد از طواف و سعی و تراشيدن و يا كوتاه كردن موى سر ازاحرام بيرون بيايد، وهمه چيزهای که در حالت احرام بر او ممنوع شده بود، برايش حلال مى شود. و در روز هشتم از جای بود باش اش احرام می بندد وبه مشاعر (منی) می رود، و حج خود را تکميل می نمايد و بر او قربانی کردن يک ﮔوسفند ، يا يک هفتم شتر ، و يا يک هفتم ﮔـاو، لازم است اﮔر توانايی قربانى را نداشت سه روز در حج و هفت روز بعد از رسيدن به خانواده اش روزه بـﮔيرد.
براى كسانيكه نيت حج تمتع دارد :
·                                                                                      برای عمره طواف کند.
·                                                                                      سعی عمره را بجا بيارد.
·                                                                                      موى سراش را بتراشد ويا کوتاه کند.
·                                                                                      از احرام بيرون می ايد و همه چيز برای او حلال است حتی اميزش با زن خويش هم جايز است  .
·                                                                                      روز هشتم براى حج احرام مى بندد.
 
        2- درحج قران هدی دادن واجب است.
حاج قارن نيت عمره وحج را باهم مى نمايد ومى ﮔويد : لبيك عمرةً وحجاً. وقتى حاجى به مكّه برسد، طواف قدوم را انجام بدهد وبراى حج وعمره يك سعى انجام مى دهد همين طور در احرام باقى مى ماند سپس در روز هشتم ذي الحجة به مشاعر(منى ) مى رود وباقى اعمال حج را به پايان مى رساند، به جزاينكه سعى ديـﮔرى بر او واجب نيست زيرا او بعد از طواف قدوم سعى كرده است، وقارن بايد ﮔوسفند و يا يك هفتم شتر و يا يك هفتم ﮔـاو را قربانی كند و اﮔر توانايی آن را نداشت سه روز در حج وهفت روز وقتى به خانه برمى ﮔردد روزه ﮔيرد.
 
براى كسانيكه اراده حج قران دارند :
– از ميقات احرام بستن .
– طواف قدوم (طواف قدوم براى قارن سنت است و ار آنرا انجام نه دهد اشكالى ندارد )
– براى حج وعمره يك سعى مى كند.
– تا روز عيد قربان در حالت احرام باقى مى ماند و از كارهاى كه در حالت احرام ممنوع است پرهيز مى نمايد.
 
3- در حج افراد هدى (قربانى) نيست
 
فقط براى حج احرام مى بندد، و قتى حاجى مفرد به ميقات مى رسد بـﮔويد: لبيّكَ حجاً، وقتى به مكّه برسد طواف قدوم را انجام دهد،وسعى حج را انجام داده در حالت احرام باقى بماند تا تكميل حج, وبر حاجى مفرد هدى لازم نيست چون او بين حج وعمره جمع نكرده است. 
براى كسانيكه نيت حج افراد دراند
·       از ميقات احرام بستن.
·   طواف قدوم (طواف قدوم درحج افراد سنت است، اﮔرآنر ترك كند اشكالى ندارد)
·   سعى حج را انجام مى دهد (ار طواف قدوم را انجام دهد ومستقيم به منى برود وسعى حج را بعد از طواف افاضه انجام دهد اشكالى ندارد)
·       تا روز عيد قربان در حالت احرام باشد واز كارهاى كه در حالت احرام ممنوع است اجتناب كند .
پيغمبر خدا r فته است(هر كسى كه حج كند، و با زن خود نزديكى نكند، ومرتكب ﮔـناهى نشود، از ﮔـناهانش چنان پاک مى شود به مانند آن روزى كه مادرش او را به دنيا اورده بود  ) حديث صحيح است
 
هشتم  ذى الحجه (تصوير شماره 24 – 25) (يوم الثامن من ذى الحجة)
روز ترويه
1-            حاجي متمتع در اين روز به وقت چاشتـﮔـاه براى  حج احرام مى بندد , قبل از احرام بستن براى حج كارهايى ازقبيل غسل و استعمال خوشبويي و نماز قبل از احرام , كارهايي كه براى عمره انجام مى داد, انجام دهد, و در جاى سكونت اش يعنى محل اقامت خود احرام مى بندد.
 
 
2-            حاجى قارن و حاجى مفرد ازاول در احرام بوده اند.
متمتع و قارن ومفرد قبل از ظهر به سوی منى روانه مى شوند, ونماز ظهر وعصر و شام و خفتن , هر يک نماز را در وقتش در منى مى خواند , ونمازها را قصر مى خوانند, و شب نهم ذى الحجه را در منى باقى مى مانند, و نماز صبح را در منى مى خوانند.هر كس كه قبل از روز هشتم در منى بوده است, روز هشتم ذي الحجه از منى احرام مى بندد,سنت اين است كه حاجى شب نهم ذى الحجه را در منى سپری نمايد. و نماز صبح را در منى بخواند, ومنتظر بماند تا اينكه افتاب طلوع كند,انـﮔاه بافروتنى وآرامش ولبيك كَفته و با ذكر خدا و تكبير و تهليل و ستائش خدا و تلاوت قران به سوى ميدان عرفات حركت كند .
Print Friendly, PDF & Email