بستن احرام

 

الإحرام احرام  (عكس شماره 5 – 6 – 7 -8)
     كاراول درحج وعمره احرام بستن است  
احرام به معنى نيت واراده آنجام دادن حج ويا عمره است, برای عمره در تمام  سال مي توان احرام بست ,و براى حج در ماهاى حج..
شوال وذو القعدة وده روز اول ذي الحجه
     آغاز اركان حج وعمره
     اركان حج وعمره بابستن احرام در ميقات آغاز مى شود. بنا براين اﮔر كسى به ميقات از طريق خشكه مى رسد در ميقات احرام ببندد ، واﮔر كسى از طريق هواپيما ويا كشتى عازم حج شود,درخانه ويا منطقة اش احرام بسته نموده بود اشكالى ندارد، وغالبا رانندهﮔـان هواپيما و کشتی در نزديك ميقات اعلان مى نمايد كه هم اكنون به ميقات نزديك شديم بناءا احرام هاى خود را ببنديد، دراين حال كسانيكه احرام بسته نه كردن, احرام بنندد, نيت حج ويا عمره بكند، وتلبيه ﮔفتن را شروع وبه كثرت ذكر خدا بكند.
                           قبل از احرام
1-            ﮔرفتن ناخن و كوتاه كردن بروت و تراشيدن موى زير بغل و زير ناف .
2- شستن تمام بدن اﮔر ميسر باشد،و اﮔرغسل هم نكند اشكالی ندارد .وغسل كردن براى مردان و زنان مستحب است، حتى زنانى كه در حالت حيض و نفاس هستند
3-            مرد بايد تمامى لباس هاى دوخته را بيرون بياورد واحرام را بسته نمايد.
4-            زن زمانيكه نيت احرام مي نمايد بايد برقع, نقاب و دستكش را بيرون بياورد, و روسرى بپوشد تا به آن سر و صورت او از نـﮔاه مردان نا محرم پنهان شود، و حتی ار روپوش به چهره او برخورد اشکالی ندارد.
5– مرد بعد از غسل كردن, بدنش رامعطركند اما احرام راعطر وخوشبويى نزند. وزن چنان خوشبويى استفاده کند که بوی ان مشام ديـﮔران نرسد
6-            بعد ازانجام كارها ذكر شده , نيت ادا حج ويا عمره بنمايد،ووقتى نيت واراده كند او مُحْرم مى ﮔردد, ﮔرچه به زبانش چيزی نـﮔـفته باشد و اﮔر نيت احرام را بعد از نماز فرض بنمايد بهتراست واﮔر وقت نماز فرض نبود دو رکعت به قصد سنت وضوء بخواند اشکالی ندارد،واﮔر به عوض از كسى ديـﮔر حج يا عمره را انجام مي دهد بـﮔويد: لبيّكَ اللهمَّ عن …
الفاظ تلبيه لبيّكَ اللهمَّ لبيك, لبيّكَ لاشريكَ لك لبيك انَّ الحمْدَ والنعْمَةَ لكَ والملك لاشريك لك
     اوقات تلبيه ﮔفتن    
1-            در عمره : بعد از بستن احرام تا وقتى طواف كردن  
2-  در حج :از بستن احرام تا صبح روزعيد وقتيكه مى خواهيد جمره عقبه را رمي نمايد
      در ميقاتـﮔـاه: براى كسانيكه نيت حج وعمره كردند مستحب است كه غسل كنند واز خوشبو استفاده نمايند اﮔر ميسر باشد، واﮔرغسل هم نکنند باكى ندارد، باز احرام را كه عبارت از دو چادر سفيد وپاک مي باشداحرام بسته نمايند. و به زنان كالا مخصوص مستحب نيست ، آن لباس را بپوشد که تمام بدنش پنهان باشد ،سرخ ، سبز ، آبي ، وغيره. و زينتش را ظاهر نه نمايد.
              بعد از ان نيت حج يا عمره نمايند ( لبيك حجا – لبيك عمرة )
 
     وقتى فرد لبيک ﮔفتن را شروع مى نمايد او در حقيقت عبادت حج ويا عمره را آغاز نموده است  لبيك ﮔفتن به صدا بلند مخصوص به مردان است. الفاظ تلبيه چنین است :
        ميقات هاى مكانى براى احرام بستن   ( مواقيت الاحرام )
1-         ذو الحليفه : ميقات ساكنين مدينه وکسانيکه از اين راه به مكّه مى آيند, وامروز به  نام ابيارعلي مشهوراست و450كم از مكّه مكرمه فا صله دارد.
2-    الجحفه: ميقات اهل شام ومغرب ومصر وكسانيكه از اين طريق به مكّه مي ايند , جحفة نزديك شهر رابغ قرار دارد, ومردم امروز از رابغ احرام مي بندند , ودر فاصله 183 كم از مكّه مكرمه موقعيت دارد.
3-      قرن المنازل: ميقات اهل نجد,و كسانيكه از اين مسير به مكه مي ايند امروز به آن السيل الكبير ﮔفته مي شود از مكه مكرمه 75كم فاصله دارد.
4-     يلملم: ميقات اهل يمن وآنانيكه از اين راه وارد مكه مي شوند،  وامروز مردم از السعدية احرام مي بستن و از مكة مكرمة 92كم فاصله دارد.
5-     ذات عرق: ميقات اهل عراق وكسانيكه از اين راه داخل مكه مي شوند  94كم از مكه مكرمه فاصله دارد .
            امورى كه در حالت احرام ممنوع است  (محظورات الاحرام )
·                                                                                      برداشتن موى و كوتاه كردن ناخن، واﮔر به خودى خود بيافتد ويا مُحْرِم از روى فراموشى ويا بسب جهل،مو ويا ناخن را كوتاه كند به او چيز لازم نيست . 
·                                                                                      براى مُحْرِم جايز نيست كه در بدن واحرام از خوشبو استفاده نمايد ، اﮔر در احرامش اثر عطر باشد لازم است كه آنرا بشويد.
·                                                                                      براى مسلمان جايز نيست مُحْرِم باشد وياخير,مرد باشد ويازن  كه در داخل حدود حرم شكاركند،يا اذيت دهد ويا در شكار كردند به كسى ديـﮔركمك كند.
·                                                                                      براى مسلمان جايز نيست دراحرام باشد ويا خير، درختاهای كه در حدود حرم وعلفهاى سبز كه بخودى خود سبزشده اند قطع نمايد.
·                                                                               &nbs
p;     
براى مسلمان خواهى در احرام , و خواهى در احرام نه باشد جايز نيست كه از سرزمين مكه طلا و چيزهای ديـرم شده را بردارد ، مـﮔر به قصد اعلان کردن جايز است.
·                                                                                      جايز نيست براى مُحْرِم كه براى خود نكاح كند,ويا به شخص ديـﮔر عقد نكاح بندد, وهچنان يکجاشدن به زن خويش و لمس کردن آن بشهوت، عثمان tروايت كردند كه رسول الله rفرمودند: (مُحْرِم زنى را به نكاح خود , يا به  كسى ديـﮔر درنياورد و از زنى خواستـﮔـاري نكند) امام مسلم روايت نموده است
·                                                                                      براى زن جايز نيست كه وقتى احرام دستكش را به دست نمايد، و نبايد چهره اش را به نقاب بپوشد،مـﮔر وقتيكه در معرض مردم اجنبى قرار ﮔرفت بايد چهره اش را به چادری يا رومال بپوشاند چه قسميکه قبل از احرام چهره اش را مي پوشانيد
·                                                                                      براى مُحْرِم جايز نيست كه سراش را به كلاه يا چادر يا عمامه وغيره بپوشاند.واﮔر محرم سراش را از روى فراموشى ويا به علت نداستن حكم آن بپوشاند،وقتی متوجه شود، و يا ازحکم خبر شود  بايد سراش را برهنه کند،و بر وى فديه لازم نمى شود.

براى مُحْرِم جايز نيست كه لباسهاى دوخته را بپوشد مانند : پيراهن وشلوار زيرپوشى وغيره. وهمچنين پوشيدن کفش وموزه جايز نيست ، وکسيکه احرام نه يابد باك ندارد شلوار بپوشد ،و همچنين اَر سرپايی (چپلک) نيابد پوشيدن موزه اشکالی ندارد. 

 

چيزهای که برای محرم جائز است ( ما يجوز فعله للمحرم )
·                                                                                      پوشيدن ساعت.
·                                                                                      پوشيدن ﮔوشکى.
·                                                                                      پوشيدن انـﮔـشتر.
·                                                                                      پوشيدن سرپای (چپلک).
·                                                                                      پوشيدن عينک .
·                                                                                      بستن كمربند.
·                                                                                      استفادة ازچتری.
·                                                                                      زير سقف ماشين قرار ﮔرفتن.
·                                                                                      بالاى سر بار بردن .
·                                                                                      بالاى سر رختخواب حمل كردن.
·                                                                                      باند پيچی زخم، وعوض کردن و ششتن احرام.
·                                &nbs
p;                                                    
شستن سر و بدن ﮔرچه باشستن موی بيافتد بروى فديه لازم نمى شود.
 
 
                           احرام بستن طفل كه به سن تميز (تشخيص) نه رسيده باشد(احرام من هم دون التميز)
 
1-كودک که به سن تشخيص نه رسيده باشد، سرپرست اش او را لباس احرام می پوشاند و برايش نيت می کند و به جاى او لبيک می ﮔويد، و به اين چيز کودک مُحْرٍم می ﮔردد وچيز که برای مُحْرِم ممنوع است،بايد او هم از آن چيز منع شود
2- دختر كه به سن تشخيص نرسيده باشد, سرپرست اش برايش نيت کند، ولبيک بـﮔويد, وچيزهای که برای زن مُحْرِم ممنوع است برای دختر کودک هم ممنوع می شود .  
 3-  لازم است كه بدنهاى كودكان ولباسهاى شان پاکيزه باشد، زيرا طواف مانند نماز است ، وطهارت برای درست بودن نماز شرط است .اﮔر کودک دختر باشد و يا پسر به سن تميز (تشخيص) رسيده باشد به اجازه سرپرست اش احرام بسته نمايد،اودرحال احرام مانند كلان سالها هستند .

 

از كتاب حج وعمره تصنيف/ شيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله  
تتبع ونـﮔـارش / شيخ دوكتر ناصر العبيد
مترجم / عزت الله مخلص
 

 

 

Print Friendly, PDF & Email