د خويندو احکام په غږ کې لومړی برخه

لومړی بحث: په خويندو کې خپاره شوي ناوړه عادات:

لومړی درس- د وريځو جوړول او د مصنوعي باڼو اچول

https://archive.org/download/20210802_20210802_0508/%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%20%28%DB%B1%29.mp4

دوهم درس – بې حجابي (کاسيات او عاريات ښځې)

https://archive.org/download/20210520_20210520_0645/%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%20%28%DB%B2%29.mp4

دريم درس – د بيګانه سره اختلاط او کډون

https://archive.org/download/20210520_20210520_0645/%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%20%28%DB%B3%29.mp4

څلورم درس – د کافرو ښځو څخه لري والی، او جادوګرو ته له ورتګ څخه پرهیز کول

https://archive.org/download/20210520_20210520_0645/%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%20%28%DB%B4%29.mp4

پنځم درس- د خويندو نا شکري کول او نور احکام

https://archive.org/download/20210520_20210520_0645/%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%DA% A9%D8%A7%D9%85%20%28%DB%B5%29.mp4

شپږم درس- د لمانځه ځنډول

https://archive.org/download/20210520_20210520_0645/%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%20%28%DB%B6%29.mp4

دوهم بحث صروري احکام:

اووم درس – د حيض او نفاس مختصر احکام

https://archive.org/download/20210520_20210520_0645/%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%20%28%DB%B7%29.mp4

آتم درس – د اسلامي حجاب احکام

https://archive.org/download/20210520_20210520_0645/%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%20%28%DB%B8%29.mp4

Print Friendly, PDF & Email