د خويندو احکام په غږ کې

لومړی بحث: په خويندو کې خپاره شوي ناوړه عادات:

لومړی درس- د وريځو جوړول او د مصنوعي باڼو اچول

دوهم درس – بې حجابي (کاسيات او عاريات ښځې)

دريم درس – د بيګانه سره اختلاط او کډون

څلورم درس – د کافرو ښځو څخه لري والی، او جادوګرو ته له ورتګ څخه پرهیز کول

پنځم درس- د خويندو نا شکري کول او نور احکام

شپږم درس- د لمانځه ځنډول

دوهم بحث صروري احکام:

اووم درس – د حيض او نفاس مختصر احکام

آتم درس – د اسلامي حجاب احکام

دريم بحث : د زينت او سينګار احکام

نهم درس – د ويښتانو زينت او سينګار لومړی برخه

دوهمه برخه

لسم درس – د لباس زينت او سينګار

يوولسم درس – په اسلام کې د ښځو تعلیم

دولسم درس – پر خاوند باندې د ښځې حقونه او پر ښځه باندې د خاوند حقونه

د نيکمرغه کورنۍ بنسټونه

دريارلسم درس- د خاوند او ميرمنې د نيکمرغه ژوند څو قاعدې

څوارلسم درس- په ښځه باندې دعوت فرض دی

پنځلسم درس- د ښځو مساوات (جندر) او په ديموکراسۍ کې د ښځو د آزادۍ مطلب

شپاړسم درس- د ښځو لپاره د کور څخه بهر دنده تر سره کول

آخرنی درس – په اسلام کې د ښځې مقام او منزلت

Print Friendly, PDF & Email