په پښتو ژبه د قرآنکریم ژباړه او تفسیر

دهرې پارې په لینک باندې چې ټکوهئ یا کلیک وکړئ درته شروع کیږی

*لومړی پاره*  

1 برخه : https://bit.ly/3f12ZTR

2 برخه : https://bit.ly/3dLgMO7

3 برخه : https://bit.ly/2AOsUze

4 برخه : https://bit.ly/2BGDPeI

5 برخه : https://bit.ly/2zgkcJD

6 برخه: https://bit.ly/2YtZzT5

*دوهمه پاره*

1 برخه: https://bit.ly/2UmbD7h

2 برخه : https://bit.ly/37d0wmx

3 برخه : https://bit.ly/30pYzlg

4 برخه : https://bit.ly/2AMaTBD

5 برخه https://bit.ly/3h71wx9

*دریمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/2XOaebY

2 برخه: https://bit.ly/30zsx6r

3 برخه : https://bit.ly/37iAmPg

4 برخه: https://bit.ly/2N0dbA9

5 برخه: https://bit.ly/37l6wd9

*څلورمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/30wyWiI

2 برخه: https://bit.ly/3cRuLAH

3 برخه : https://bit.ly/3fdQ8h0

4 برخه: https://bit.ly/3cSk1So

*پنځمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/30t6X3y

2 برخه: https://bit.ly/2AgqgTb

3 برخه : https://bit.ly/3cY8lhm

*شپږمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/2MKwME8

2 برخه: https://bit.ly/30Cwwiu

3 برخه : https://bit.ly/2MNeQsz

4 برخه: https://bit.ly/37rC15i

*اوومه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/2UA1unT

2 برخه: https://bit.ly/2MTei4d

3 برخه : https://bit.ly/3cRwhTp

4 برخه: https://bit.ly/3dRmBK1

*اتمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/2MLSgjQ

2 برخه: https://bit.ly/3cTb6jU

3 برخه : https://bit.ly/3e3T7Za

*نهمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/30uTaJR

2 برخه: https://bit.ly/3fakbGs

3 برخه : https://bit.ly/37kBbag

4 برخه: https://bit.ly/2UuRAny

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*لسمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/3cSl5pJ

2 برخه: https://bit.ly/3dTU3iL

3 برخه : https://bit.ly/2XTQZxP

4 برخه: https://bit.ly/2UytSqh

*یولسمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/2XOdPXw

2 برخه: https://bit.ly/3hfRQjL

3 برخه : https://bit.ly/2UzgBOh

4 برخه: https://bit.ly/2BVA5X0

 5 برخه: https://bit.ly/2BSK27r

*دولسمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/3fpe7dx

2 برخه: https://bit.ly/2YjGcvI

3 برخه : https://bit.ly/30xxtZI

4 برخه: https://bit.ly/2Aozi0i

*دیارلسمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/3hevpeV

2 برخه: https://bit.ly/3hk15PZ

3 برخه : https://bit.ly/2BWKZvF

4 برخه: https://bit.ly/2UzO5vQ

*څوارلسمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/3hb9lC1

2 برخه: https://bit.ly/3cLwis0

3 برخه : https://bit.ly/2UzvYpV

4 برخه: https://bit.ly/3cUSGiy

*پنځلسمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/30uA5Hz

2 برخه: https://bit.ly/3he9TXD

3 برخه : https://bit.ly/3dWGEqk

4 برخه: https://bit.ly/37iWhG9

5 برخه: https://bit.ly/2UzOVbY

*شپاړسمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/2AYE1FR

2 برخه: https://bit.ly/30vA7z7

3 برخه : https://bit.ly/2B2Bc6A

4 برخه: https://bit.ly/30vKpPH

*اولسمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/2UylTty

2 برخه: https://bit.ly/3dW6AT5

3 برخه : https://bit.ly/30yJ6iX

4 برخه: https://bit.ly/37onbfM

*اتلسمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/2MSFct4

2 برخه: https://bit.ly/2B2BIBy

3 برخه : https://bit.ly/2XWBGEB

*نولسمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/3cUNPxR

2 برخه: https://bit.ly/2Ysl4n1

3 برخه : https://bit.ly/2MNzGrR

4 برخه: https://bit.ly/2XTSlZi

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شلمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/2B4Kxe4

2 برخه: https://bit.ly/2B2dMhE

3 برخه : https://bit.ly/3fe5Fxs

4 برخه: https://bit.ly/2UAG1Ls

*یو ویشتمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/3fkiDtJ

2 برخه: https://bit.ly/30ykc2U

3 برخه : https://bit.ly/2BRswAq

4 برخه: https://bit.ly/37oY0da

5 برخه: https://bit.ly/3dVoG7r

6برخه : https://bit.ly/2B0GVKe

*دوه ویشتمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/37lCQfX

2 برخه: https://bit.ly/2B3EI0t

3 برخه : https://bit.ly/2Yy7f6O

*دری ویشتمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/3fhuvwp

2 برخه: https://bit.ly/3feUvbD

3 برخه : https://bit.ly/3cPnP76

4 برخه: https://bit.ly/2XS80Is

*څلور ویشتمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/2AXjlya

2 برخه: https://bit.ly/3dUYKsP

3 برخه : https://bit.ly/2C2DjIp

*پنځه ویشتمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/2Uxe4Eg

2 برخه: https://bit.ly/2XT3uJI

3 برخه : https://bit.ly/2Asa9BR

4 برخه: https://bit.ly/2znjmuC

*شپږویشتمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/3dWjhgH

2 برخه: https://bit.ly/2AvMaBR

3 برخه : https://bit.ly/2YszvaH

4 برخه: https://bit.ly/3heNXfb

*اوه ویشتمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/3hgAxiR

2 برخه: https://bit.ly/2MWj9Sd

3 برخه : https://bit.ly/3dVJ9Jz

*اته ویشتمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/3cSoAfO

2 برخه: https://bit.ly/2C2EmrP

3 برخه : https://bit.ly/3huGCbw

4 برخه: https://bit.ly/2XU5wtp

*نه ویشتمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/3cTKCyO

2 برخه: https://bit.ly/3cWm5cn

3 برخه : https://bit.ly/3dW3U7U

*دیرشمه پاره*

1 برخه : https://bit.ly/2B3GUoJ

2 برخه: https://bit.ly/37lg6MS

3 برخه : https://bit.ly/37uEBYg

4 برخه: https://bit.ly/30yksPn

مترجم الاستاد *مولوی عبدالبصیر بصیرت*

الاستاد بمدرسة حفظ القرآن و الدراسة الاسلامیة

افغانستان، میدان وردګ، سیدآباد، تنګی دره نور

*دغه جاري صدقه تر نورو مسلمانانو هم ورسوئ!  ددې برابرونکي هم له دعاء مه هیروئ*

ترتيب کوونکی :دوکتور عبدالرحمن رحيمي

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email