بائن او مغلظه طلاق

دوهمبائن طلاق

بائِن طلاق هغه طلاق دی چې نکاح ورباندې ماتيږي او خاوند نشی کولای د نکاح د رجعي طلاق په شان د د نکاح پرته د عدت په د ننه کې خپلې ښځې ته رجوع وکړي ، خاوند به له ښځې سره نوی د نکاح تړون کوي ، مهر به ټاکل کيږي او همدارنګه د دواړه رضا پکې شرط ده .

د بائن طلاق شرطونه :

۱- کچيرې رجعي طلاق شوې ښځې ته د عدت په د ننه کې رجوع ونشي نو طلاق بائن واقع کيږي .

۲- د حقيقي دخول څخه مخکې طلاق ورکول طلاق بائن ګرځي ځکه چې عدت پکې نه واجبيږي او رجعت نه قبلوي .

او همدارنګه د خلوت صحيحه څخه وروسته چې جنسي اړيکه پکې نه وي بائن دی که څه هم عدت پکې واجبيږي د عدت د وجوب علت احتياطاً د نسب د ثبوت لپاره دی .

۳- هغه کنايي طلاق چې شدت او سختي پکې وي او نيت يې طلاق وي طلاق بائن بلل کيږي .

دريمطلاق مغلظه :

که چيرې سړی د يوه يا دوه طلاقو پر ځای دری طلاقه ورکړي، نو اوس نه خو رجعت کولی شي او نه نوې نکاح نو اوس يوه لاره شته چه هغه حلاله ده او بس .

حلاله : دا چې دغه ښځه تر هغه پورې څو يې عدت تير شي بل کس سره نکاح او جماع وکړي وروسته هغه کس مړ شي يا طلاق ورکړي نو بيا لومړی خاوند ته روا کيږي .

په يو ځل دری طلاق ورکول ګناه او د سنتو خلاف عمل دی .

د بائن او مغلظه طلاقې ښځې لپاره څه کول پکار دي ؟

کومې ښځې ته چې طلاق بائن يا مغلظه ورکړ شوی وي هغه به له خاوند څخه هر ډول تعلقات پرې کوي او ديوه بيګانه سړي په څير به ورڅخه پرده کوي .

عدت به د خاوند په کور کې تيروي او نفقه په خاوند لازمه ده ځان به هم نه سينګاروي

Print Friendly, PDF & Email