عجيبه او حيرانونکې خطبه

د کوچني ماشوم شيخ عجيبه او حيرانونکې خطبه
لومړی برخه   –  دوهم برخه
د تراويح په لمانځه کې د قرآنکريم د تلاوت هغه برخه چې لمونځ کونکی يې وژړول او غرب هم د هغه د ژباړې غوښتنه وکړه
وګورئ
Print Friendly, PDF & Email

یو څرګندون یا تبصره