د دعوت اصول او معاصر وسايل

دا کتاب د دعوت د اصولو ، قواعدو او معاصرو وسايلو هغه اهم کتاب دی چې د دعوت زياتو اړخونو لره شامل دی

دا کتاب د هر با احساسه مسلمان او په ځانګړي توګه هر داعي لپاره ضرور دی.

کتاب ښکته کړئ

د کتاب مختصر لړليک

لومړی فصل

د دعوت تعريف ، اهميت او فضيلت او د دعوت حکم

دوهم فصل

د دعوت يا أمر بالمعروف او نهی عن المنکر قواعد

دريم فصل

د داعي صفات

څلورم فصل

د مسلمانو خويندو اسلامي دعوت

پنځم فصل

د دعوت افکار او معاصر وسايل

شپږم فصل

د غير مسلمو سره د دعوت اسلوب او طريقې

اووم فصل

د اسلام د حقانيت د ثبوت دلائل

آتم فصل

د مسلمانانو سره د دعوت اسلوب او طريقې

Print Friendly, PDF & Email