د زکات مصارف (زکات کومو کسانو ته ورکړ شي ) صوتي بيان