د کرهنې زکات (عشر ) او مالدارۍ زکات په عږ کې

د کرهنې د پيداوارو او څارويو د زکات نصاب ، اندازه او د ادا کولو لنډ بيان

د کرهنې زکات (عشر)

د مالدارۍ (څارويو ) زکات

Print Friendly, PDF & Email