د زکات آداب او د وجوب شرطونه (غږيږ بيان)

د زکات آداب او د وجوب او صحت شرطونه

غږيز بيان

Print Friendly, PDF & Email