زکات د اسلام څومره اهم رکن دی

د زکات اهميت ، فضيلت ، دنيوي او اخروي بری او د هغه په اړه غفلت کول د دنيا او آخرت زيان او تاوان دی

صوتي بيان

Print Friendly, PDF & Email