د عمرې او حج لارښود

د عمرې او حج د احکامو او مسائلو آسانه ، مختصر او هر اړخيز کتاب دی چې له نويو زياتونو سره د عمرې او حج ټول ضروري لارښوونې ، احکام او معاصر مسائل پکې جمع شوې دي .

کتاب ښکته کړئ

Print Friendly, PDF & Email