د قرآنکريم پښتو تفسير او ترجمه په غږ کې

د قرآنکريم تفسير او ترجمه پښتو

 

د قرآنکريم پښتو تفسير او ترجمه په غږ کې

ډير مهم تفسير دی چې په پښور کې د شيخ القرآن مولانا محمد اسماعيل لخوا شوي دي

 

د فاتحی سورت

مقدمه او فاتحه لومړی برخه

دوهمه برخه ښکته کړﺉ

د البقره

لومړی برخه ، دوهمه برخه ، دريمه برخه ، څلورمه برخه ، پنځه برخه ، شپږمه برخه ، اومه برخه ، آتمه برخه ،نهمه ، لسمه  برخه ، يوولسمه برخه ،دوولسمه برخه ، ديارلسمه برخه ،څوارلسمه برخه ،پنځلسمه برخه ، شپاړسمه برخه

سورة آل عمران

لومړۍ برخه ، دوهمه برخه ، دريمه برخه ، څلورمه برخه

سورة النسآء

لومړی برخه ، دوهمه برخه ، دريمه برخه ، څلورمه برخه ، پنځمه برخه او شپږمه برخه (النسآء او مائده)

المائده

لومړی برخه ، دوهمه برخه اودريمه برخه

الانعام

لومړی برخه او دوهمه برخه

الاعراف

لومړی برخه ، دوهمه برخه

الانفال

لومړی برخه ، دوهمه برخه

التوبه

لومړی برخه ،دوهمه برخه ،دريمه برخه او څلورمه برخه

يونس

ډونلوډ کړﺉ

هود

ډونلوډ کړﺉ

يوسف 

 لومړی برخه ، دوهمه برخه


الرعد

ډونلوډ کړﺉ

ابراهيم

ډونلوډ کړﺉ

النحل

لومړی برخه ، دوهمه برخه

‌اسراء

ډونلوډ کړﺉ

الکهف او مريم

لومړی برخه ,دوهمه برخه

مريم او طه

ډونلوډ کړﺉ

الأنبياء الحج

ډونلوډ کړﺉ

الحج المؤمنين

ډونلوډ کړﺉ

المؤمنين النور

لومړي برخه (امومنين + نور ) ،دوهمه برخه ،
دريمه برخه
، څلورمه

النور الفرقان ډونلوډ کړﺉ  الفرقان الشعرا  ډونلوډ کړﺉ النمل القصص ډونلوډ کړﺉ القصص العنکبوت ډونلوډ کړﺉ

العنکبوت القمان ډونلوډ کړﺉ القمان السجده ډنلوډ کړﺉ الاحزاب لومړی برخه ، دوهمه برخه السبا الفاطر ډونلوډ کړﺉ الفاطر الصافات ډونلود کړﺉ الصافات ص ډونلوډ کړﺉ  ص المزمر ډونلوډ کړﺉ غافر فصلت ډونلوډ کړﺉ فصلت زخرف ډونلوډ کړﺉ

الزخرف الاحقاف ډونلوډ کړي الفتح الحجرات لومړي برخه، دوهمه برخه ق النجم ډونلوډ کړﺉ النجم الواقعه ډونلوډ کړﺉ الحديد المجادله ډونلوډ کړﺉ الحشر الطلاق ډونلوډ کړﺉ  الطلاق الحاقه ډونلوډ کړﺉ الحاقه المدثر ډونلوډ کړﺉ المطففين الهمزه ډونلوډ کړﺉ القيامه ډونلوډ کړﺉ  

خاتمه ډونلوډ کړﺉ

 

Print Friendly, PDF & Email