د معاصرو معاملاتو فقه

د معاصرو معاملاتو فقهي لارښود

د معاملاتو او تجارت ټول فقهي احکام ، د سودي او اسلامي بانکدارۍ لارښوونې او د غيرو مسلمو سره معاملاتو ستر جامع او شامل کتاب دی

کتاب ښکته کړئ

 

Print Friendly, PDF & Email