مصطلح الحديث په پښتو

علم حديث هغه اوچت علم دی چې د مفسر ، محدث ، فقهې ،واعظ او داعي ټولو هغو کسانو لپاره چې د دين د رسولو خدمت کوي ضرور دی .

دا کتاب ښاغلي شيخ عبدالمحسن العباد او ښاغلي شيخ عبدالمحسن المراد ليکلی او ښاغلي عامر حسن پښتو ته ژباړلی دی .

کتاب ښکته کړئ

Print Friendly, PDF & Email