د کورونو د اصلاح لپاره څلويښت نصيحتونه

د کورونو د اصلاح لپاره څلويښت نصيحتونه کتاب د رياض د ستر داعي شيخ محمد صالح المنجد لخوا ليکل شوی او د ښاغلي عامر حسن لخوا پښتو ته ژباړل شوی دی ، واقعاً د کورو د اصلاح لپاره يو ګټور کتاب دی

کتاب ښکته کړئ

Print Friendly, PDF & Email