د جماعت د لمانځه ۳۳ فائدې

په دې کتاب کې په جومات کې په جماعت سره د لمانځه (۳۳) فائدې بيان شوي دي کچرې يې د احساس خاوندان ولولي او عمل پرې وکړي نو هيڅکله به د جومات ملګرتيا پرېنږدي .

کتاب کمپيټور ته ښکته کړئ

کتاب موبايل ته ښکته کړئ

Print Friendly, PDF & Email