اسلام لومړی عالمي دين

د اسلام برحق دين په نړۍ کې په ډيره چټکی سره د خپرېدو په حال کې دی .

اوسنی شميرنه ښيي چې په نړۍ کې د مسلمانانو شمير 2.038 ميليارد دی .

هغه اسلامي هيوادونه چې تر ټولو زيات شمير مسلمانان لري :

اندونزيا 218 ميلون مسلمانان ، پاکستان 183 ميليون مسلمانان ، بنګلديش 154 ميليون مسلمانان .

او هغه غير مسلم هيوادونه چې تر ټولو زيات شمير مسلمانان لري :

هند 255 ميليون مسلمانان ، چين 135 ميليون مسلمانان ، اورپا 56 ميليون مسلمانان او روسيه 20 ميليون مسلمانان .

هغه هيواد چې تر ټولو کم شمير مسلمانان لري او تاريخ ليکونکی يې (ضخره امة ) ( د امت ډبره) او د امپراتوريو هديره بولي افغانستان دی .

دا هم د مسلمانانو د شمير احصايه

Print Friendly, PDF & Email