تحفة الاحسان تجويد القرآن (کتاب)

څوک دې دا فکر نه کوي چې د تجويد علم به يواځې د حافظ او قاري زده وي بلکی د تجويد علم د ضرورت په اندازه په هر مسلمان نر او ښځه فرض دی په هره ورځ کې پنځه لمونځونه او په هر لمانځه کې قرآئت ويل فرض دي .

دغه د تجويد کتاب د نړۍ له مهمو معتبرو مراجعو څخه د دقيقو څيړنو وروسته په ساده او روانه لهجه ترتيب شوی دی

دا کتاب په علم تجويد کې کامل ، شامل ، آسانه او مختصر کتاب دی .

کتاب کمپيوټر ته ښکته کړئ

کتاب موبايل ته ښکته کړئ

Print Friendly, PDF & Email