د فتنو آثار او علائم

 ۱- د عبادت پريښودل ، او په عبادت کې سستي او د هغه ناقص ادا کول .

۲- د شرعي علم او علماوو څخه د خلکو لرې کيدل .

۳- د نا اهلو او فاسقو خلکو ښکاره کيدل ، قدرت او منزلت ته رسيدل .

۴- د امورو اشتباه او د حق او باطل کډېدل او اختلاط .

۵- د ديني او ايماني وروڼو د اخوت او ورورولی پر ځای د کفارو ملګري او دوستي .

۶- د ناحقه وينو بهيدل .

۷- بې امني او د امنيت کډوډي .

۸- د فاسقو او باطلو خلکو جرأت او خپلې باطلې لارې ته په ښکاره بلنه .

۹- پر مسلمانانو باندې د اسلام دوښمنو تسلط .

مصدر : آثار الفتن شيخ عبدالرزاق البدر – الاکاديمية الاسلامية العالمي

Print Friendly, PDF & Email