خپل موبايل ته ديني کتابونه ښکته کړئ

د موبايل لپاره ديني کتابتون

دا کتابتون د ښاغلی هدايت الله لخوا ترتیب شوی ،تاسې کولای شئ خپل موبایل ته دينې کتابونه ښکته کړئ

ترتيب کوونکي ته دې الله تعالی نور توفيق هم ورکړي

https://play.google.com/store/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A9

 

 

Print Friendly, PDF & Email