د عمرې او حج آسانه او مختصر بیان (متني او صوتي)

ډیر کسان چې د حج څخه راغلی دا يې آرمان وي او په دې باندې اعتراف کوي چې کامل حج مې ادا نه کړ او ددې سبب د حج په مناسکو صحي نه پوهيدل او يا غفلت دی .

په دغه مختصر بيان کې د عمرې او حج مناسک په آسانه طريقه بیان شوي او د مناسکو په ادا کې شته غفلتونو او خطاوو ته اشاره پکې شوې تر څو زمونږ حجاج کرام د حج مناسکو ته پوره متوجه شي . نورو ته يې د رسوونکي عين اجر ثواب دی .

«من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل» (رواه مسلم)

کوم بنده چې د نيکی طرف ته دعوت ورکړو نو ده لره د عمل کوونکي په مثل اجر وي .

يادونه : د ښکته کولو لپاره په غږ باندې راسته کليک وکړئ (Save Audio As) ووهئ .

د عمري او حج آسانه او مختصر بيان

صوت (غږ)

ليکل شوی متن

د عمري د مناسکو بيان

صوت (غږ)

ليکل شوی متن

د حج لومړۍ ورځ – د منا په لوري

صوت (غږ)

ليکل شوی متن

د حج دوهمه ورځ – په عرفات درېدل

صوت (غږ)

ليکل شوی متن

په مزدلفه کې د شپې تيرول

صوت (غږ)

ليکل شوی متن

د حج دريمه ورځ – د اختر ورځ (جمرې ، قرباني ، سر خريل او طواف زيارت ).

صوت (غږ)

ليکل شوی متن

د حج څلورمه ، پنځمه او شپږمه ورځ –رمۍ

ليکل شوی متن

د مدينې منورې پر لورې

Print Friendly, PDF & Email