د لمانځه پرېښودل او ځنډول

د لمانځه د پرېښودل او ځنډول

د لمانځه په وخت او ادا کولو کې غفلت او سستی مهم بيان (مولوی عنايت الله)

 واورئ او ښکته کړئ

Print Friendly, PDF & Email