زړه وړونکی آذان

د اسلام د لومړي جومات مسجد قباء هغه زړه وړونکی آذان چې په زړه اثر کوي

کتل او ښکته کول

Print Friendly, PDF & Email