د بغانا جمهوريت کې (1000) کسيزه ډله په اسلام مشرف شول

د (نماء الدعوية ) مؤسسې د مور په نوم کاروان (قافلة الوالدة) د افريکا د بغانا جمهوريت د (دانادو) له کلې څخه ليدنه وکړه او نومړې مؤسسې اعلان وکړ چې د (دانادو) د کلې د ليدنې په نتيجه کې 1000 کسيزه ډله په اسلام کې داخل شول چې 200 ښځې او نارينه او 800 أطفال وو .

او زياتوي چې په نومړي کلي کې د دغه زيارت او ليدنې مخکې د مسلمانانو شمير يوازې 8 کسه وو ، چې تقريباً د پنځه زرو کسانو په مينځ کې اوسیدل .

د دعوت نموړې قافلې د نويو مسلمانانو لپاره د اودس ، لمانځه او د اسلام ځينې نور تعاليم پيل کړي .

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/world_muslims/0/106242/#ixzz4GqJtVYOP

Print Friendly, PDF & Email