د يرغل پر وړاندې (کتاب)

د يرغل پر وړاندې مهم کتاب د کفري يرغل الحاد او سيکولرزم له شومو اهدافو څخه بحث کوي چې د نن عصر مسلمانانو د ویښولو لپاره مهم اثر دی

کتاب ښکته کړئ

Print Friendly, PDF & Email