کامل اودس

يو ځل يې ولولئ او د اودس په کمال او پوروالی ځان ډاډه کړئ

لمونځ د دين ستن او بنياد دی او د لمانځه بنياد اودس دی

د PDF فايل ښکته کړئ

https://archive.org/download/KameelAwdas/kameel%20awdas.pdf

 

Print Friendly, PDF & Email