څو ګټورې ويناوې

۱- څوک چې د عيب پرته ملګری لټوي – هغه به پخپل ژوند کې يوازې وي .

۲- څوک چې د نقص پرته ښځه لټوي – د هغه ژوند به تنګ او پريشانه وي .

۳- څوک چې د مشکلاتو پرته دوست غواړي – د هغه ژوند به جنجالي وي .

۴- څوک چې د خپل قريب کمال غواړي – د هغه ژوند به ناقص وي .

امام شعراوي – الاکاديمية الاسلامية

Print Friendly, PDF & Email