د معاملاتو شرعي بنسټونه (کتاب)

هر تجار ، سوداګر او کسب ګر ته د خپل تجارت ، کسب او معاملاتو اړوند احکامو زده کول فرض دي ځکه د تجارت او کسب مقصد د حلال رزق طلب دی ، د زرق طلب به هغه وخت حلال وي چې د اسلامي شريعت موافق په معاملاتو کې شرعي بنسټونه او ضوابت موجود وي .

په دې کتاب کې هغه شرعي آداب او بنسټونه بيان شوي دي چې پيژندل پر هر تجار او کسب ګر واجب دي .

کتاب ډونلوډ کړئ

Print Friendly, PDF & Email