د عربي ژبې زده کړه لومړی فصل

العربية بين يديک

الوَحْدَةُ الأُولی (لومړی فصل)

التَّحِيَّةُ و تَّعارُفْ (سلام او پيژندنه)

الحوار الأول (لومړۍ خبرې اترې)

عبدالله : السَّلامُ عَلَيْکُم .

مُحمَّد : وَ عَلَيْکُمُ السَّلام .

عبدالله : اِسْمي عبدالله ، ما اسْمُکَ ؟ ( زما نوم عبدالله دی ، ستا نوم څه دی؟) .

مُحمَّد: اِسْمي مُحمد ( زما نوم محمد دی ) .

عبدالله : کَيْفَ حَالُکَ ؟ ( څه حال مو دی ؟ يا څنګه ياست ؟) .

مُحمَّد: انَا بَخِيْرٍ ،وَ الحمدُ للهِ ( زه ښه يم الحمد لله) .

و کَيْفَ حَالُکَ اَنْتَ ؟ ( او ستا څه حال دی ؟) .

مُحمَّد : بَخَيرٍ ، وَالحمدُ للهِ ( ښه يم ، الحمدلله ) .

الحوار الثّاني :

سارة : السَّلامُ عَلَيْکُم

خَديجَه : وَعَلَيْکُمُ السَّلام

اِسْمي سارة ، ما اسْمُکِ ؟ ( زما نوم ساره ده ، ستا نوم څه دی ؟ ) .

اِسْمي خَديجَة ( زما نوم خديجه ده) .

سارة : کَيْفَ حَالُکِ ؟ ( څه حال مو دی ) ؟

خَديجَة: انَا بَخِيْرٍ ،وَ الحمدُ للهِ ( زه ښه يمه ، الحمدلله) .

و کَيْفَ حَالُکِ اَنْتِ ؟ ( او ستا څه حال دی ؟) .

سارة : بَخَيرٍ ، وَالحمدُ للهِ ( ښه يمه ، الحمدلله ) .

الحوار الثّالثُ :

مُحمَّد : السَّلامُ عَلَيْکُم .

شَريف : وَ عَلَيْکُمُ السَّلام .

مُحمَّد:مِنْ أَيْنَ أنْتَ ؟ ( ته د کوم ځای يې ؟) .

شَريف: أَنا مِنْ أفغانستان ( زه د افغانستان يم ) .

مُحمَّد: هَلْ أنْتَ أفغاني؟ ( آيا ته افغانی يې ؟ ) .

شَريف: نَعَمْ ، أَنا أفغاني . وَما جِنْسِيَّتُکَ أَنْتَ ؟ ( هو ، زه افغانی يم ، ستا جنسيت څه دی ؟ ) .

مُحمَّد : أَنا باَکستاني . أَنا مَنْ بَاکستان ( زه پاکستانی يم ، زه د پاکستان يم ) .

شَريف: أهْلاً وَ سَهْلاً ( ښه راغلاست ) .

الحوار الرابع :

مَرْيَمُ : السَّلامُ عَلَيْکُم .

زَيْنَبُ : وَ عَلَيْکُمُ السَّلام .

مَرْيَمُ مِنْ أَيْنَ أنْتِ ؟ ( ته د کوم ځای يې ؟) .

زَيْنَبُ: أَنا مِنْ مِصْر ( زه د مصر يم ) .

مَرْيَمُ: هَلْ أنْتِ مَصْریَّة؟ ( آيا ته مصرۍ يې ؟ ) .

زَيْنَبُ: نَعَمْ ، أَنا مِصْريَّة . وَما جِنْسِيَّتُکِ أَنْتِ ؟ ( هو ، زه مصرۍ يم ، ستا جنسيتت څه دی ؟ ) .

مَرْيَمُ : أَنا سورِيَّة . أَنا مَنْ بسورِيا ( زه سورۍ يم ، زه د سوريه يم ) .

زَيْنَبُ: أهْلاً وَ سَهْلاً ( ښه راغلاست ) .

الحوار الخامس :

أحمد : السَّلامُ عَلَيْکُم .

بَدر : وَ عَلَيْکُمُ السَّلام .

أحمد : هذا أَخِي . هُوَ مُدَرِّس ( دا زما ورو دی . هغه استاد دی ) .

بَدر : أهْلاً وَ سَهْلاً ( ښه راغلاست ) .

أحمد : هذا صَدِيقي هُوَ مُهَنْدِس ( دا زما ملګری دی . هغه انجنير دی ) .

بَدر : أهْلاً وَ سَهْلاً ( ښه راغلاست ) .

أحمد : مَعَ السَّلامَة ( د الله په آمان ) .

بَدر: مَعَ السَّلامَة ( د الله په آمان ) .

الحوار السّادِسَ:

نَدَی : السَّلامُ عَلَيْکُم .

هُدَی : وَ عَلَيْکُمُ السَّلام .

نَدَی : هذِهِ أَخْتي . هِیَ طَبيبَة ( دا زما خور ده. هغه ډاکتره ده ) .

هُدَی : أهْلاً وَ سَهْلاً ( ښه راغلاست ) .

نَدَی : هذِهِ صَديقَتي هِیَ طالِبَة ( دا زما ملګرې ده . هغه زده کوونکې ده) .

هُدَی : أهْلاً وَ سَهْلاً ( ښه راغلاست ) .

نَدَی : مَعَ السَّلامَة ( د الله په آمان ) .

هُدَی: مَعَ السَّلامَة ( د الله په آمان ) .

لارښوونه :

أنا (زه) : د متکلم (خبرې کوونکي ) ضمير دی .

أنتَ (ته ) : د مخاطب نارينه ضمير دی .

أنتِ (ته) : د مخاطبې ښځينه ضمير دی .

هُو (هغه) : د غايب نارينه ضمير دی .

هِیَ (هغې ) : د غايبې ښځينه ضمير دی .

هذا ( دغه ) : اسم اشاره دی ، د نارينه مفرد (يوازې) لپاره .

هذاه ( دغه ) :اسم اشاره دی ، د ښځينه مفرد او جمع غير عاقل لپاره .

په [ما اسْمک ] کې الف نه تلفظ کيږي ځکه دې ته همزه وصل وايي چې د کلمې په سر کې تلفظ کيږي مګر د کلمې په مينځ کې نه تلفظ کيږي بلکي [ ماسْمک) لوستل کيږي .

مُفرداتٌ إضافِيَّة – أعداد ( اضافي لغات – عددونه) :

۱- واحِد (يو) ، ۲- اِثنان (دوه) ، ۳- ثَلاثَة (دری) ، ۴- أربَعَة (څلور) ، ۵- خَمْسَة (پنځه) .

تمرين :

لاندې پوښتنو ته ځواب وواياست ؟

السَّلامُ عَلَيْکُم .

ما اسْمُکَ ؟

کَيْفَ حَالُکَ ؟

مِنْ أيْنَ أنْتَ ؟

ما جِنْسِيَّتُکَ ؟

هَل أنتَ أفغاني ؟

رتب الكلمات لتكون السؤال أو الرد؟

لاندې کلمې د سوال او ځواب په توګه ترتيب کړئ ؟

۱- محمد – اسمي

…………………………….

۲- اسمك – ما

…………………………….

۳- والحمدلله – بخير

…………………………….

۴- حالك – كيف

…………………………….

۵- من – أنت – أين

…………………………….

۶- من – بروناي – أنا

…………………………….

۷- جنسيتك – ما

…………………………….

۸- بروناوي – أنا

…………………………….

۹- تركي – أنت – هل

…………………………….

۱۰- نعم – تركي – أنا

…………………………….

املأ الفراغات بكلمة مناسبة من عندك؟

لاندې خالې ځايونه په مناسبو کلمو ډک کړئ ؟

۱- هل………. من مصر ؟

۲- نعم، أنا من ……….

………………..أنت ماليزي ؟

۳- نعم،………. ماليزي

۴- أهلا و……….

۵- مع ………..

رتب الجمل لتكون حوارا (لاندې جملې د محاورې په توګه ترتيب کړئ) :

ما اسمك؟

أنا من بروناي

من أين أنت؟

اسمي حسن

هل أنت مصري ؟

أنا ماليزيا

ماجنسيتك؟

وعليكم السلام

السلام عليكم

بخير الحمدلله

أهلا وسهلا

نعم، أنا مصري

كيف حالك؟

 آن لاين اسلامي لارښود (www.dawat610.com )

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً