يوولسم درس – د ځينو مشابح حروفو تر مينځ فرق

د «ذ» او «ز» ترمنځ فرق :

د «ذ» مخرج: کله چې د ژبی نوک د پاسنيو ثناياغاښونو له څوکی سره ولګيږي د “ذ” توری اداکيږي.

د «ز» مخرج: کله چې د ژبی څوکه دلاندنیو ثنایاغاښونو د بیخ سره ولګیږي د” ز” توری اداکيږي نو ويلای شو چې د «ذ» په ادا کې د ژبی څوکه بيرون خواته راوځې ولی د «ز» په تلفظ کې نه راوځې .

او «ز» حرف د سفير صفت لري چې مخکې بيان شو د شپيلۍ په شان آواز لري .

د «ث» او «س» تر منځ فرق :

د «ث» او «س» حروفو تر منځ همداسې فرق دی لکه د «ذ» او «ز» تر مينځ چې موجود ؤ ځکه «س» د «ز» له مخرج څخه ادا کيږي او د صفير صفت لري پداسې حال کې چې «ث» د «ذ» له مخرج څخه ادا کيږي د همس صفت او رخوت په هغه کې واضح دی .

د «ظ» او «ض» تر منځ فرق :

د «ظ» مخرج: هرکله چې د ژبی د نوک زیاته برخه د پاسنيو ثنايا غاښونو له څوکی سره ولګيږي د “ظ” حرف اداکيږي.

د «ض» مخرج: كله چې د ژبي يواړخ د پاسنيو اضراس غاښونو سره ولګول شي د«ض» توری تلفظ کيږي البته له چپې خوا څخه يې ادا کول آسانه دي ،نو ځکه د ظا مخرج له ض نه لرې دی .

او بل دا چې د «ض» حرف د استطالت صفت لري چې بل په هيڅ کوم حرف کې دا صفت نشته.

» هغه حروف چی همشیه ډک یا مفخم تلفظ کیږي اومستعلیه حروف ورته وایی اووه دي(خص ٬ ضغط ٬ قظ)

د «س» او «ص» تر منځ فرق :

کله چې د ژبې څوکه د لاندنيو ثناياوو د داخل طرف سره ولګول شي نو د “ز،س،ص” توري ادا کيږي خو دومره توپير شته چې د” ص” حرف د استعلاء د صفت د لرلو له کبله ډک ادا کيږي او د ” ز ” او” س ” حروف تش یا باریک ادا کیږي .

آن لاين اسلامي لارښود

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً