د ساکن نون او تنوين د احکامو لنډيز

د ساکن نون او تنوين د احکامو لنډيز

ادغام

د ساکن توري داخلېدل په محترک توري کې چې د يو مشدد توري په توګه لوستل کيږي .

دوه قسمه دی : ۱- غنه لرونکی   ۲- پرته له غنې

مثالونه

حروف

 

 

تنوين

ساکن نون

غنه لرونکی ادغام

و فرقٌ يجعلون

منْ يقول

ي

يومئذٍ ناعمة

منْ نعمة

ن

عذابٌ مقيم

وانْ من شیء

م

يومئذٍ واهية

منْ ولي

و

بې غنې ادغام

فسلامٌ لک

منْ لدنا

ل

غفورٌ رحيم

منْ ربهم

ر

 

اقلاب

د ساکن نون او تنوين بدلول په ميم باندې سره له غنې او حرف باء

مثالونه

حروف

 

تنوين

ساکن نون

سَمِيعٌبَصِيرٌ 

منْ بعد

ب

نون او تنوين ځکه په ميم بدليږي چې «م» مخرج د «باء» د مخرج سره مشترک دی او همدارنګه د «م» توری د «نون» سره په غنه کې مشرک مخرک لري .

 

اظهار

د غنې څخه پرته د اظهار د تورو او نون حرف څرګند او ښکاره لوستل

مثالونه

حروف

 

تنوين

ساکن نون

کلٌ آمن

ينْأون

ء

جرفٍ هار

منْهم

هـ

حقيقٌ علی

منْ عمل

ع

عليمٌ حکيم

منْ حاد

ح

قولاٌ غير

منْ غل

غ

يومئذٍ خاشعة

المنْخنقة

خ

 

 

 

اخفاء

د ادغام او اظهار تر مينځ حالت دی د تشديد څخه پرته غنه

مثالونه

حروف

 

تنوين

ساکن نون

ريحاً صرصراً

ینْصرکم

ص

سراعاً ذلک

منْذر

ذ

جميعاً ثم

منْ ثمرة

ث

عاداً کفروا

منْ کل

ک

شيئاً جنات

منْ غل

ج

عليمٌ شرع

المنْخنقة

ش

سميعٌ قريب

ينْقلبون

ق

بشراً سويا

منْ سبيل

س

قنوانٌ دانية

انْدادا

د

صعيداً طيبا

ينْطقون

ط

يومئذٍ زرقا

فانْ زللتم

ز

عمیً فهم

وانْ فاتکم

ف

جناتٍ تجري

منْتهون

ت

مسفرةً ضاحکة

منْ ضل

ض

ظلاً ظليلا

منْ ظهير

ظ

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً