کچيرې څوک په طلاق کې شک وکړي چې آيا ښځې ته مې طلاق ورکړی که نه ، نو په دې سره طلاق نه واقع کيږي ځکه نکاح په يقين سره ثابته ده او طلاق د شک په کولو سره رديږي .

کچيرې څوک د طلاق په صفت کې شک وکړي داسې چې ما رجعي طلاق ورکړی او که بائن نو حکم په رجعي طلاق باندې کيږي .
ـ ومن شك في صفة الطلاق: أنه طلقها رجعية أو بائنة، يحكم بالرجعية (فقه الاسلامي وادله )

کچيرې څوک د طلاق په شمير شک وکړي نو په اقل او لږ باندي حکم کيږي .

مثلاً څوک د طلاقو په شمير کې داسې شک وکړي چې ما به يو يا دوه او يا دری طلاقه ورکړی وي نو د جمهورو فقهاؤ په نزد په يو طلاق باندې حکم کيږي په هغه صورت کې چې دی پوره يقين ونه لري .
کچيرې څوک په معلق طلاق کې شک وکړي چې ښځه مې په فلانی ورځ له کوره ووځي نو هغه طلاق ده او که په هغه ورځ ووځي او ده شک وي نو طلاق نه واقع کيږي ځکه نکاح په يقين سره ثابته ده .

www.dawat610.com

Print Friendly, PDF & Email