سبحان الله د الله تعالی د قدرت څو منظرې او دا په ياد ساتل چې د الله تعالی نيول ډير سخت او دا هم په ياد ساتل په کار دی چې د الله تعالی نازول ، ورکړه او مهرباني هم بې حسابه او بې تصوره ده .

Print Friendly, PDF & Email