اهداف شوم آخوند های رافضی در افغانستان.
کاری از شبکه جهانی وصال حق.

Print Friendly, PDF & Email