قرآنکريم تفسير او ترجمه

په ورډ پروګرام کې ليکل شوي قرآنکريم

قرآنکريم په Word کې ۱

قرآنکريم په Word کې ۲

قرآنکريم په Excel پروګرام کې

کابلی تفسيرپه پښتو ژبه (سکن شوي د مطالعی لپاره) 

لومړی ټوک

دوهم ټوک

عزیز التفاسیر (پښتو)

په غږ کې پښتو تفسير د شيخ القرآن مولانا اسماعيل ډير مفصل ، فصيح ، عام فهمه چې خاص او عام په آسانه توګه ورڅخه استفاده کولای شي.

لومړۍ برخه

دوهمه برخه

دريمه برخه

څلورمه برخه

پنځمه برخه

شپږمه برخه

په غږ کې پښتو تفسير د شيخ القرآن دوکتور شيرعلی شا صاحب تفسير دی

د ښکته کولو پاڼه بنده شوې ان شاء الله دوهم ځل به يې ځای پر ځای کړو

لومړی برخه

دوهمه برخه

دريمه برخه

څلورمه برخه

پنځمه برخه

شپږمه برخه

اوومه برخه

آتمه برخه

نهمه برخه

لسمه برخه

يوولسمه برخه

آنلاين تفاسير عربي( ابن کثير ، قرطبي ، جلالين ..)

بهترين تفسير انوار القرآن -دری 

د قرآنکريم پښتو ژباړه

 

 

Print Friendly, PDF & Email