څوک چې د قربانی نیت لرې هغه ته په کار ده چې دلوی اختر دمیاشتي (ذوالحجه)له
پیل کیدو وروسته خپل وېښتان اونوکان پرې نکړې ترهغوپورې څو یې قربانې نه وې ذبحه
کړې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایې : “إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحّي” (أخرجه مسلم من أربعة طرق)
یعني کله چې تاسو د لوی اختر میاشت (ذوالحجه ) ووینئ او ستاسو کوم یو د قربانې
کولو نیت لرې نو دبدن هیڅ ډول وېښتان او نوکان دې نه پرې کوې .

لطفا دا مسئله ډیره مهمه ده او ډیر خلک ندې پرې خبر
څومره مو چې وس رسیږې په ویب سایټونوکې یې نشر
اوخپره کړئ

ستاسو حامد رښتنی

Print Friendly, PDF & Email