دا دهغه مسلمان په جامه کې د شيطان ويديو ده چې د رسول الله صلی الله عليه وسلم په جليل القدره صحابه کرامو تکفير وايي . دا د مسلمان په جامه کې يو ابليس شعيه عالم (ګمراه ) دی . دا ويديو تاسې وګورئ او دغه ته ورته شيطانان ښه ،پيږنئ . ويديو وګورئ
اللهم اقطع لسانه وشل يده واقطع دابره واجعله آية لكل رافضي يخبث يسب صحابة سيد المرسلين
Print Friendly, PDF & Email